Ориентација :

Ориентација е способност за ориентирање и снаоѓање во природа . Од оваа активност произлегува и спортската ориентација каде што цел на секој такмичар е да со помош на компас и карта ги помине сите контолни точки во што пократок временски период.